31/01/2011

Pühapäev, 30.jaanuar 2011.a.

"Kiida mu hing Issandat!
Ma tahan Issandat kiita oma eluaja!"
Ps 146:1-2

Esimesena saabub Kirveste perekond

Herbert Kirves ja Joosep Tammo

Jumalateenistuse alguseks lauldakse "Issand, Su ette tuleme..." ja "Õed, vennad, ühel meelel..." Alguspalve teeb Anne Lepik. Seejärel lauldakse "Ilma Päästjata elu nii tühi..." Tunnistab Johannes Eenjärv. Järgneb laul "Jeesus peab üksi mu südame saama..." Peale teateid võetakse üles ohver lauldes "Jeesus väärt küll oled Sa..." ja "Hingekarjane meid kanna..."

Anne Lepik teeb alguspalve

Johannes Eenjärv tunnistab

Pastor Joosep Tammo kõneleb täna Jeesuse õndsakskiitmistest (Mt 5:1-12) alusel.

Jeesuse õndsakskiitmistel on olnud hiiglaslik mõju. Mõned on pidanud neid eluvõõraiks, teistele on need andnud lohutust ja inspiratsiooni. Kui kümme käsku annavad meile Jumala ja inimeste ning inimeste omavaheliste suhete raamid, siis kaheksa õndsakskiitmist annavad elusuunised neile, kes otsivad selles vastuolulises maailmas Jumala tahet. Need ei ole selle maailma mängureeglid, mida annaks majanduslikus või poliitilises võitluses kasutada.
Jeesus õnnitleb siin neid, kes uut maailma taotledes satuvad vastuollu vana maailma loomusega. Kuid kas on õiglane õnnitleda rõhutuid, vaeseid, tagakiusatuid ja leinajaid? Ometi seisab just õigluse küsimus õndsakskiitmiste keskmes. Jeesus ütleb: "Õndsad on, kes nälgivad ja janunevad õigluse järele!" - "Õndsad, keda õiguse pärast tagakiusatakse, sest nende päralt on Taevariik!" Piibel ütleb, et õiglus valitseb seal, kus Jumala ja inimeste vahelised suhted on tõepärased. Õige on Jumalat üle kõige armastada ja teenida. Õige on kaasinimesi nagu iseennast armastada ja teenida. Ebaõiglus vohab seal, kus inimene iseennast ja oma elu ühiskonna ainsaks mõõdupuuks peab. Sellepärast ütleb prohvet Sefanja: "Otsige Issandat, kõik alandlikud maal, kes te teostate tema õigust!" Sef 2:3
Niisiis ütleb Jeesus õndsakskiitmistes: "Vaadake elu Jumala pilguga!" Uskliku elu selles maailmas on kaduvusest lahtiriietumise valuline protsess. Kuid saabub aeg, mil "kaduv riietub kadumatusega ja surelik riietub surematusega." 1 Ko 15:53. Sellepärast, õnnis on inimene, kes on rikas Jumalas! Tema muudab meie nõtrused tugevuseks ja kannatused rõõmuks! Kõndigem siis Taevariigi teed Issanda õndsakskiitmiste valguses!

Pärast lõpupalvet lauldakse "Veel elab vanemate usk..."

Täna on koguduse aasta aruande koosolek.

Koosoleku juhatajaks valitakse Herbert Kirves

Koosoleku protokollijaks saab Villi Vink

Pärast kohvijoomist algab töö

Perenaised, kes laua katsid

Helga Kriik ja Hanna Liiva

Emeriitpastor Artur Proos

Andres Kirves, Rita Kelder, Leida Rei

Johanna-Vilhelmiine Lepik, Heldur ja Tiiu Jääger

Rosette Stamm ja Johanna-Vilhelmine Lepik

Peter Lepik annab aruande koguduse juhatuse tööst

Erli Lepik annab aruande naisringi tööst

Tiiu Jääger on täna nõudepesemise toimkonnas

Kui kõik aruanded kuulatud, kinnitatud ja vajalikud töötegijad kinnitatud, lõpetatakse aastakoosolek tänupalve ja ühislauluga.

24/01/2011

Pühapäev 23.jaanuar 2011.a.


„Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?“

Ps 27:1


Hommikul vilksatab korraks päike, et näidata kevade lähenemist. All-linnas õitsevad juba kirsipuud.

Thomas Kirves on täna organist

Alguslauluks laulame "Jumal Sind me kiidame..." ja "Tänu Sulle Taevaisa..." Seejärel teeb Andres Kirves alguspalve ning jätkame lauluga "Ainult Sind mu armas Jeesus..." Tunnistab täna Villi Vink. Ta räägib 84. Psalmi põhjal sellest, et õnnis on inimene, kelle tugevus on Jumalas ja kelle mõttes on pühad teekonnad. Isegi nutuorust läbi minnes, muudavad nad selle allikate maaks. Seejärel lauldakse "Ligemale ikka, Issand tõmba mind..." Ohrilauluks kõlab "Mitte vara ja rikkust..." ning "Räägi nüüd Jeesuse armust..."

Andres Kirves teeb alguspalve

Kõlab koguduse ühislaul

Villi Vink tunnistab.

Pastor Joosep Tammo sõnum:
Jeesus alustab ja kutsub meidki alustama.

Mt 4:12-23

Just siis kui R.-Johannes arreteeriti, astub Jeesus samas piirkonnas, sama sõnumiga

välja. Ta ei alusta kodulinnast, Ta ei alusta Jeruusalemmast – Iisraeli rahva usulisest ja

kultuurilisest keskusest, vaid poolpaganliku Galilea Kapernaumast. Rahvas, kes käib pimeduses,

peab valgust nägema. Mitte terved, vaid haiged vajavad arsti. Ta kuulutab: „Parandage meelt,

sest Taevariik on lähedal!“ Teisisõnu: „Võtke oma elus täiesti uus suund! Hakake Jumalast

lähtuvalt mõtlema! Nüüd on Tema kord midagi öelda!“

Evangelist Matteus, kes oli sealtkandist pärit, oli ise kogenud, kuidas Jeesuse isik ja
sõnum olid ta elule andnud uue väärtuse ja suuna.
Jeesus ei alusta üksi. Ta kutsub kohe alguses esimesed jüngrid Peetruse ja Andrease,
Jaakobuse ja Johannese. Need mehed saavad isikliku kutse. Kristlaseks ei saa ise hakata,
kristlaseks ei saa ennast mediteerida, kristlaseks saamiseks on vaja Jumala kutset.
Kuid kutse tähendab alati millestki loobumist.
Jeesus kutsub meid välja materiaalse kindlustatuse paadist. Ta kutsub meid välja ka
perekondlike suhete turvalisest ringist. See, kes tahab teisi õpetada Jumalaga elama,
peab seda ka ise õppima. Ta ütleb meile: „Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni!“
Ta on meiega mitte ainult kodus, vaid ka vanadekodus ja haiglapalatis! Isegi seal oleme me
Tema läkitusega, et tunnistada oma Issandast. Ülestõusmise valgusel, mis meis elab,
pole vaja pimedust ega surmagi karta!


Pärast lõpupalvet lauldakse "Jeesus käib siin võites läbi mered maad...", et minna vastu uue nädala muredele ja rõõmudele.

17/01/2011

Pühapäev 16.jaanuar 2011 a.


"Vaata see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patud."
Jh 1:29

Organist Erli Lepik on jumalateenistuseks valmis

Kogudus laulab täna jumalateenistuse alguseks "Jumal, Sind me kummardame..." ja "Nimi Jeesus on nii kallis nimi..." Alguspalve teeb Tiiu Jääger. Enne kui Erich Tõkke kõneleb katete kadumisest ja uuest maailmast, lauldakse ühiselt "Ma tahan laulda Päästja armust..." ja seejärel "Üks tee viib taevasse..." Pärast tervitusi ja teateid lauldakse ohvrilauluks "Tahad õnnelik siin olla sa..." ja "Järjest armuallikas voolab..."

Tiiu Jääger teeb alguspalve

Erich Tõkke tunnistab

Pastor Joosep Tammo kõneleb

Ristija Johannes juhib meid meie usu keskmesse. Ta ütleb Jeesusele osutades: "Vaata see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu." Pilt ohvritallest viib meid ohvri tähenduse juurde laiemalt. Kõigis religioonides valitseb arusaam, et loodu ja inimeste vahel, jumalate ja inimeste vahel, sealpoolsuse ja siinpoolsuse vahel valitseb tasakaal. Kuid inimene oma tegevusega rikub seda tasakaalu. Üksnes ohvrid võivad selle tasakaalu taastada ja tuua rahu inimese ja Jumala, inimese ja inimese, inimese ja loodu vahele. Osutades Jeesusele ütleb R.-Johannes:
1. Siin on Jumalast läkitatud Tall. - "Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on ainusündinud Poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime." 1 Jh 4:9
2. Vaata, see on täiuslik ohvritall! - Vana Testament toonitab 45-l korral, et ohvriloom peab olema veatu. Apostel Peetrus kirjutab hiljem: "Teid pole lunastatud kaduvate asjadega... vaid Kristuse laitmatu ja puhta Talle kalli verega. ... Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust." 1 Ptr 1:18-22
3. Vaata, see ohvritall kannab maailma patu! - Jeesus astus kõigi inimkonna patustega ühte ritta, et lasta end ristida. "Tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest." 1 Jh 2:2
4. Vaata, see on Jumala Tall, kes avab inimkonna saladuste raamatu! - Kui kord igavikus otsitakse seda, kes oleks vääriline avama inimkonna ajaloo mõtte ja mõttetuste, pühaduse ja roojuse, õiguse ja õiglusetuse, võitude ja kannatuste saladuste raamatut, siis pöörduvad kõigi taevaliste pilgud tapetud Tallele ja nad laulavad: "Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina oled tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks Jumalale..." Ilm 5:9-10
Õed ja vennad, nõnda südamega nähes võime meiegi Jeesusele vaadates öelda: Ta on Tall, kes kannab maailma patu! Mitte juhuslik mööduja, vaid sõber, kes jättis elu meie ja maailma eest!

Pärast lõpupalvet lauldakse: "Jumala Poeg, kel nimeks Jeesus..."

Kuid enne kui see kõik algas tuli tulla lähedalt ja kaugelt, et tõusta templi treppidest austama Jumalat. Paljudele polegi see enam nii kerge, kuid ustavus ja armastus ei lase jääda koju nelja seina vahele nurkutsema, sest rõõm Issandast ja usukaaslastest on nii suur.

Johannes Eenjärv

Rosette Stamm

Tiiu Jääger ja Artur Proos

Heldur Jääger

Herbert Kirves

10/01/2011

Kolmekuningast - Jeesuse ristimispühani.


"Sina oled mu armas poeg!"
Mt 3:13-17

"Sinu heldus Issand olgu meie peal, nõnda nagu me ootame Sind!"
Ps 33:22

Kolmekuningapäeval kogunes kogudus aasta esimesele palveteenistusele, mis lõppes ühise kohvijoomisega ja koguduse kuuse väljaviimisega.

Anni Lepik ja Rosette Stamm

Palveteenistus

Kohvilaud

Pühapäeval, Jeesuse ristimispühal alustas kogudus lauludega "Ma tõstan oma silmad taeva poole..." ja "Su nimi Jeesus armas on..." Seejärel tegi Astrid Kirves alguspalve. Lauldi "Rohkem korraga ei maksa võtta..." ning tunnistas Johannes Eenjärv. Ta kirjedas patulangust, selle tagajärgi praegusele maailmale ja uue taeva ja uue maa tõotust. Õnnitleti sünnipäevalapsi Villi Vinki ja Peter Lepikut ja lauldi neile "Las Jumala seada kõik su elupäevad..." Ohvrilauluks lauldi "Oh, et ma Sinu sarnaseks saaksin..." ja "Võta Päästja juurde jääda...."

Astrid Kirves teeb alguspalve

Thomas Kirves saadab orelil

Johannes Eenjärv kõneleb uuest taevast ja uuest maast.


Pastor Joosep Tammo jutlustas Mt 3: 13-17 alusel Jeesuse Kristuse ristimise tähendusest kristlikule usule üldse ja meile isiklikult.

Tänane evangeelium kõneleb Jeesuse Kristuse ristimisest. Ikka ja jälle on tõusnud küsimus: miks Jeesus - Jumala Poeg - lasi end Ristija-Johannese poolt meeleparandusristimisega ristida? See küsimus on ka Ristija-Johannese huulil. Jeesuse vastus on: "Nõnda on meile kohane täita kõike õigust." Jumala Poeg sai inimeseks ja ei olnud siin maa peal mingi imeline erand, vaid tõeline inimene nagu sina ja mina. Ta polnud nagu Napoleon, kes pani ise omale keisrikrooni pähe. Ei, Ta astus kõigi meeleparandajatega Jumala riigi ootajate teele.
Vastusena sellisele kuulekusele kõlab taevast Isa hääl: "See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel!" Meiegi ristimisel ütles meie Taevane Isa: "Sina oled mu armas poeg ja tütar, kellest mul on hea meel." Kõik see, mille olime meeleparanduses ja uuestisünnis läbi elanud, sai korraga kindla kuju. Meie vana loomus jäi vette ja me tõusime Jumala tõotuste kindlale pinnale. Meiegi kohta kehtib nüüd Jeesuse tõotus: "Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni!"
Jumala tee kõige kaunim saladus seisneb selles, et Ta ei lase meid üksi minna. Jumala lastena on meil vennad ja õed - inimesed, keda meie vajame ja kes meid vajavad. Meid ei kastetud mitte ainult ristimisvette, vaid ka kogukonda, mille nimeks on Kristuse Kogudus. Ja see, mida me oleme teinud oma vähematele õdedele ja vendadele, oleme Talle teinud!


Lõpuks laulab kogudus: "Me Jumal on see varjupaik..."

03/01/2011

2.jaanuari jumalateenistus

Alguses oli Sõna!

"Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust..."
Ps 19:3

Aasta esimene pühapäev algab päikseliselt

Alguspalve teeb Andres Kirves

Kogudus algab aastat lauluga "Meie elulaev on jõudnud...", seejärel teeb Andres Kirves alguspalve ning lauldakse ühiselt "Ukselävel seistes..." Järgnevad juhatuse liikmete tervitused. Tervitavad Peter Lepik, Richard Kelder, Hugo Liiva, Villi Vink ja Herbert Kirves. Seejärel lauldakse "Laula rõõmsalt mu hing..." ning tunnistab Tiina Usin. Pastor J.Tammo palub Tiina Usinale õnnistust ja hoidmist kooliteel ning soovib õnnistusi Rosette Stamm'ile, kel oli möödunud nädalal sünnipäev. Lauldakse ühiselt "Ta saadab mind..." Pastor J.Tammo annab teadetes edasi rohked tervitused, mis kogudusele on saadetud. Ohvrilauluks lauldakse "Sind lauluga kiidame...".

Juhatuse esimees Peter Lepik

Richard Kelder

Hugo Liiva

Villi Vink

Herbert Kirves

Tunnistab Tiina Usin

Jutlustab pastor Joosep Tammo
Joh 1:1-18

Aastavahetusel mõtleme tahtmatult oma päritolule ja tulevikule. Evangelist Markus alustab oma ja meie kõigi lugu Jeesuse ristimisest. Matteus alustab Jeesuse sugupuust minnes tagasi kuni usuisa Aabrahamini. Ta ütleb, et Päästja sündis äravalitud rahva hulgast. Evangelist Luukas jõuab sugupuu kirjelduses tagasi kuni Aadamani, öeldes meile, et me oleme kristlastena osa inimkonnast. Evangelist Johannes haarab tänases evangeeliumis aga veelgi kaugemale ja sügavamale: "Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal." Teiste sõnadega, mitte välised rituaalid, mitte meie vanemad, mitte ka üldine inimlik loomus, vaid Jumal ise oma Sõnas, Jeesuses Kristuses, on kõige alguses. Sellel on praktiline tagajärg: "Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse."
Alguses on Jeesuses lihaks saanud Jumala Sõna. Kõikjal, kus Jeesust vastu võetakse, hakkab ta meie elu kujundama ja mõtestama. Meie elu ja lugu saadab ja ümbritseb 2011.a. mitte kaos ja tühjus, vaid Jumala armastus. Lihaks saanud ennastohverdav Jumala armastus Jeesuses Kristuses annab oma Vaimu läbi meile jõu elada ja kasvada isegi kannatuse ja masenduse aegadel. See on risti saladus!
Ta on meid oma lapseks võtnud. "Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad..." Ro 8:17 Isegi kui see aasta peaks osutuma mõnele meist siin maisuses viimaseks, saame me Jumala lastena osa Valguse Riigi pärandist. Meid kirgastatakse! Milline arm ja eesõigus! Õnnistatud uut aastat!

Kogudus laulab "Mu kindel usukalju siin..." ja võtab osa Issanda surma mälestusest. Lõpuks lauldakse "Suur on Su ustavus..."

Jeesus ütles neile: "Mina olen eluleib." Jh 6:35