27/09/2010

Septembrikuu viimane pühapäev

Septembri viimane pühapäev - 66 aastat kodumaalt põgenemisest

"Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste." Ps 113:4

Jumalateenistus algab lauludega "Oh võtkem Jumalat..." ja "Heliseb mu sees üks lauluviis..."
Seejärel loeb Astrid Kirves 113. Taaveti laulu ja teeb alguspalve. Järgneb ühislaul: "Rohkem korraga ei maksa võtta...".

Erli Lepik loeb luuletust

Erli Lepik loeb luuletuse kodust lahkumisest ning selle kurva sündmuse mälestuseks lauldakse: "Ma olen kui reisija tormisel merel..."

Villi Vink kõneleb põgenemisest ja põgenikest

Villi Vink jagab Piibli põhjal mõtteid põgenemisest ja põgenikest, lisades isiklikke kogemusi Saksamaa põgenikelaagrist ning Austraaliast. Joosep Tammo esitab oma isa ja ema ning õdede näitel nägemuse mahajäänutest.
Seejärel lauldakse ühiselt: "Kui Jumala rahu on hinge sees mul..."

Pärast ühislaule: "Hing oh ära karda..." ja "Koit pärast pimedust..." jutlustab Joosep Tammo rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Lk 16:19-31

Lugu rikkast mehest mehest ja vaesest Laatsarusest ei ole lihtsalt lugu igavikus kehtestatavast õiglusest. See on meie südame lugu. Jeesus ei ole rikka ega vaese mehe poolel, sest ei rikkus ega vaesus tee meid veel iseenesest õndsaks. Elu olukorrad annavad meile mõtteainet ja tekitavad küsimusi, kuid ei päästa. Jeesus ütleb, et me peaksime "Moosest ja prohveteid kuulama", sest nende kaudu on Jumal kõnelnud meie esivanematega ja kõneleb täna meiegagi. Apostel Paulus hoiatab oma usuõpilast Timoteost: "Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse." 1 Tm 6:9-10 Mis me siis peaksime tegema? Ta ütleb: "Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust! Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud..." 1 Tm 6:11-12
Õed ja vennad, me usume, et Issand Jeesus Kristus on kuningate kuningas ja meie isiklik Päästja! Ta päästis teid tormisel Läänemerel, toitis põgenikelaagrites ja andis meile kõigile jõudu tuhast tõusta!

Sellepärast me ei looda "ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale". Sellepärast kuulakem Moosest, prohveteid, Jeesust Kristust ja apostleid. Sellepärast saagem rikkaks headest tegudest ja hakakem kinni igavesest elust!

Pärast lõpupalvet kõlab ühine laul: "Mind kanna Sa..."

Seejärel ruttame E.E.L.K. Vancouveri Peetri Koguduse 60. juubeli vastuvõtule. Eesti Kodus on kaetud rikkalik laud, laulab koor ja öeldakse tervitusi. Joosep Tammo annab üle tervituse Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse poolt. Ta väljendab rõõmu ühise usu ja armastuse üle ja loeb Rm 8:18-19. Tõepoolest miski ei või meid lahutada Jumala armastusest.

Vancouveri Peetri Koguduse 60. sünnipäeva peolaud

Külaliste laud

Koor esitab lõpuks Raimond Valgre laulude popurii.Naisringi esimene sügiskohtumine

Koguduse naisringi sügisene kohtumine.

20. septembri õhtul kogunesid õed koos sõpradega hooaja esimesele kokkusaamisele. Erli Lepiku südamlikud tervitussõnad lõid sooja õhkkonna. Anne Lepik alustas Pühakirja lugemise ja palvega. Öeldi tervitusi ja õnnitleti suviseid sünnipäevalapsi.

Aime Tammo rääkis Jumala kingitustest oma elus ja juhtis tähelepanu palve olulisusele maisel teekonnal.

Laulud kõlasid Tiiu Jäägeri klaverimängu saatel.

Kohvilauas maitsti omatehtud ja kaasatoodud soolaseid ja magusaid suupisteid.

20/09/2010

Võõras vara - oma vara

19. septembri jumalateenistus
Eesti Ühendatud Baptisti Koguduses

"Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad ta käsud." Ps 112:1

Kogudus laulab alguseks "Tahan alata Sinuga Jeesus..." ja "Suur on Su ustavus..."
Anne Lepik loeb Ps 112 ja peab alguspalve.

Anne Lepik

Seejärel lauldakse: "Kui ööd ja päevad vaatab..." Ning vend Erich Tõkke kõneleb meie ülesandest olla selles maailmas soolaks ja valguseks ning linnaks mäe peal.

Kõneleb Erich Tõkke

Kogudus laulab ühiselt "Minu kõige armsam sõber..." Teadetest saame teada, et naisring koguneb 20. septembril kell 19:00 ja seal esineb Aime Tammo. Järgmise pühapäeva jumalateenistus on pühendatud Eestist põgenemise 66. aastapäevale. Samuti tuleks isiklikud tervitused "Usuränduri" jõulunumbri jaoks Rita Keldri kätte anda. Nagu ikka on ka täna KARI raadios kella 15:30-16:00 -ni eestikeelne jumalateenistus.

Seejärel lauldakse ohvrilaul "Mitte vara ja rikkust..." ning seejärel " Kui mul oleks kõik, kuid mitte Jeesust..."
Pastor Joosep Tammo kõneleb täna Luuka evangeeliumi 16:1-13 valgusel "võõrast varast ja oma varast".

Majanduslik kindlustatus annab meie elule turvalisuse, väärikuse ja vabaduse. Kuid me ei tohiks unustada, et meie elu, tervis, töövõime ja aastatega kogutud vara - ei ole tegelikult meie oma, vaid kuulub Loojale. Me oleme vaid majapidajad, vahel väikese, vahel isegi väga suure majapidamise üle.
Jeesus toob täna meile, "valguse lastele", eeskujuks "selle ajastu lapse", kelle elu ümbritseb vaid omakasu horisont. Ta ütleb meile, et too "ülekohtune valitseja" on omasuguste suhtes targem ja ettenägelikum kui meie. Tõsi on see, et kristlastena ei ela me ainult maisusest, aga me ei ela ka maisusest mööda. Püha Theresa Avilast, kes elas 16. sajandil, kirjutas oma raamatus "Täiuslikkuse teed": "Raha on saatana sõnnik, aga see on imeline väetis." Meie hoolde usaldatud võõras vara võib õigesti kasutatuna väetada Jumala riigi põldu.
Tark ja ettenägelik on see, kes maise elu reaalsusi - oma elukutset, majandust, perekonda, kooliharidust ja sõpru näeb Jumala riigi valguses. Saksa filosoof Immaanuel Kant on öelnud: "Rikas ei olda selle läbi, mis omatakse, vaid rohkem selle läbi, millest väärikalt on loobutud. On võimalik, et inimkond muutub rikkamaks sellega, et ta muutub vaesemaks, võites selle läbi, mida ta kaotas." Nõnda on võõra varaga, aga mis on siis meie oma vara?
Täna seisab meie silme ees eelkõige Jeesus Kristus "kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest". 1 Tm 2:5-6 Teenigem Teda nii rikkuses kui vaesuses! Ta on ainus vara, mis meile kindlasti jääb, kui kõik maine muutub võõraks ja meie käest pudeneb.

Pärast lõpupalvet laulab kogudus "Jäägu Jumala rahu su üle..."


Õhtu möödub Tiiu ja Heldur Jäägri kodus kohvi juues ja ühiseid tuttvaid ja paiku kodu-Eestist meenutades.


Võõras vara - oma vara


13/09/2010

Koguduse 58. aastapäev


Koguduse 58. aastapäev
Kadunud ja leitud.

"Kiida mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!" Ps 103:2

Thomas Kirves loeb algussõna

Jumalateenistus algas lauludega: "Me koguduse alus on Jeesus ja Ta rist..." ja "Näha vendi ja õdesid..." Seejärel luges Thomas Kirves Ps 103 ja tegi alguspalve. Nüüd kõlas laul: "Õed vennad ühel meelel..." ning koguduse ajaloost andis ülevaate Herbert Kirves.

Herbert Kirves andis ülevaate koguduse ajaloost

Kogudusse on kõigil aegadel kokku kuulunud 180 inimest. Suur osa neist on jõudnud igavikku, mitmed on Vancouverist lahkunud. Praegu kuulub kogudusse 41 liiget. Tuletatakse tänuga meelde kõiki töötegijaid ja kirikuehitajaid ning lauldakse mälestuslaul: "Meil on olnud ristikangelasi..."
Kogudust tervitasid kodu-Eestist EEKBK Liidu president Meego Remmel, Tallinn Nõmme Vabaduse Baptistikoguduse pastor Ruudi Leinus, Pärnu "Sool ja Valgus" koguduse pastor Alari Allikas, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Margus Kask, Leisi Koguduse pastor Johannes Voksepp, Kuressaare Siioni Koguduse emeriitpastor Hermann Mäemets, Pärnu Saalemi Koguduse nimel Peeter Randmäe jt.

Pastor Joosep Tammo jutluse aluseks on Lk 15:1-10

Tähendamissõna naisest, kes oma kadunud drahmiraha otsis ja selle leidis ning oma rõõmu naabritega jagas, on jäänud teiste kuulsamate tähendamissõnade varju. Ometi kirjeldab seegi meie Taevase Isa rõõmu iga kadunu leidmise üle.
66 aastat tagasi, kui te põgenesite kodumaalt ja sattusite "laia ilma laande", vahel isegi "viimse mere äärde", siis tundus, et kõik - perekond, kodumaa ja kodukogudus on kadunud. Ometi juhtis ja suunas Jumal oma tarkuses teie elu. Ta leidis teid põgenikelaagritest võõra rahva keskelt. Ta liitis teid oma koguduseks nii Rootsis, Saksamaal, Austraalias kui ka siin Kanadas. Tänuga mõtleme täna möödunud 58 aastale, mil Jeesus Kristus on oma kogudust siin Vancouveris hoidnud ja juhtinud.
Tähendamissõna kadunud drahmirahast ütleb, et koguduse mõtteks on pakkuda nii kadunule kui leitule, nii omale kui võõrale tükikest kodu ja taevast. Need, kes on eele läinud, ei ole kadunud, nad rõõmustavad koos inglitega. Seal ei ole enam välismaalasi. Olgu meil alati Püha Vaimu läbi osa Taevase Isa ja Tema Poja iseloomust.
Võimalik, et mõni meist on kaotanud oma esimesest armastusest Jumala, koguduse ja elu vastu rohkem kui ühe protsendi. Too tundmatu naine kutsub meid täna seda kaotsiläinut leidma. See, kes otsib, see leiab ja kogeb rõõmu, mida isegi inglid taevas jagavad.
"Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina." 1 Tm 1:15

Pärast lõpupalvet kõlas laul: "Oh püha ristikogudus kui armas oled sa..."

Kell 13:00 koguneti Meie Kodus, kus Vancouveri Eesti Seltsi eestvedamisel tähistati kodu-Eestist põgenemise 66. aastapäeva. Kuulati ettekandeid, isiklikke mälestusi, luuletusi ja lõpetati Eesti hümni laulmisega. Vihmane ja sombune pühapäev andis isiklikele mälestustele kurva värvi. Ometi on suur nende rõõm, kes on leitud, et elada ja kuulutada vabadust Jeesuses Kristuses.

06/09/2010

Õnnistuse hind

"Kui kallid on mulle Sinu mõtted, oh Jumal!
Kui väga suur on nende arv!" Ps 139:18

Pühapäevane teenistus algab juba laupäeval kiriku ja selle ümbruse koristamisega.
Erna Kirves ja Markus Kirves hoolistevad selle eest, et pühapäeva hommikul võiksid kõik rõõmsa meelega kaunisse pühakotta astuda.

Kirikutee võib olla vahel ka nii säravalt paljutõotav. Vaade Vancouveri südalinnale.

Kuu esimesel pühal on meid rohkem.
Rõõm on tervitada koguduse keskel Annika ja Don Kochi Calgaryst.

Kogudus laulab teenistuse alguseks: "Isa taevas me austame sind..." ja "Armsalt kõlab nimi Jeesus..." Seejärel loeb pühakirja ja teeb alguspalve Villi Vink ning kõlab laul "Vii mind kõrge kalju peale..." Johannes Eenjärv tuletab oma tunnistuses meelde Jeesuse sõnu: "Ärge muretsege!" Pärast kõlab ühislaul: "Ükspäinis jah Jumala juures..."

Teadetes ütleb pastor J.Tammo, et möödunud on 40 päeva Vancouveris viibimisest ja tänas kõiki, kes on aidanud siinsesse ellu sisse elada. Järgmisel pühapäeval tähistab kogudus oma 58. aastapäeva. Kogudus on noor, kuid on veel nooremaid. 5. septembril alustas Tartus uus 3D Kogudus, selle eestvedajaks ja juhiks on Jakob Remmel.
Seejärel pandi kokku tänuohver ja lauldi: "Jeesusele tahan tuua..." ja "Kas olen ristivõitleja..."


Pastor Joosep Tammo jutlustas Lk 14:25-35 aluseks võttes Jeesuse järgimise ja sellega kaasnevate õnnistuste hinnast.
Suurt rahvahulka nähes ütles Jeesus: "Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger." - Me kõik tahaksime kogeda Jumala õnnistusi ja näha oma elus tema imesid. Kuid Jeesus tuletab meile meelde, et võidukal ja mõjukal usuelul on ka oma hind. Vahel on selleks hinnaks pinged ja mittemõistmine perekonnas. Teinekord tuleb loobuda südame külge kasvanud varandusest. On hetki, kui meile tundub, et Jeesusele järgnemine on nagu torni ehitamine või ülekaaluka vaenlase vastu minek. On loomulik, et see hind võib tunduda lootusetult suurena ja hirmuäratavana. Jeesus ei soovi, et me hõljuksime illusioonides. Tema pilk vaimulikule elule on realistlik.
Samas lohutab meid teadmine, et Ta on Hea Karjane, kes katab meile laua vastaste silma all. - Suurim ja viimne vastane on surm. Jättes taevase au, saades inimeseks ja surres meie eest, on Ta võitnud surma ja kinkinud meile uue elu.
Meie osa õnnistuste ja võiduka usuelu hinnast võrreldes Jeesuse omaga on vaid mõtteline. Ärgem kartkem oma osa, oma risti! Jeesus annab meile jõu teenida Taevast Isa ja kaasinimesi.
Öelgem: Ma ei anna alla! Ma ei lähe tuimaks. Ma olen otsustanud järgida Jeesust! - Minu elu torn saab kord Tema abiga valmis! Eluvõitlus võidetud!
Järgnes Issanda surma mälestamine.
"Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega." 1 Pt 1:18-19

Pärast ühist tänu kõlas lõpulaul: "Nüüd Päästja juurde jäägem..."