25/04/2011

Ülestõusmispüha, 24.aprill 2011.a.

"Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkides:
"Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! ...
Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan Issanda tegusid."
Ps 118:15-17

Ülestõusmispühade esimene teenistus Vaikse Laupäeva õhtul mennoniitlikus Willingdoni kirikus

Ülestõusmispüha hommik on nagu alati kantud rõõmust ja elevusest. Alguseks kõlavad ühislaulud: "Kristus üles tõusnud..." ja "Halleluuja! Jeesus elab..." Alguspalve teeb Anne Lepik.
Seejärel lauldakse "On Jeesus üles tõusnud..." ja päevakohaseid luuletusi loeb Erli Lepik. Taas kõlab rõõmus ühislaul "Kõlagu kiituselaulud..." ja pastor Joosep Tammo loeb ette Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu presidendi Meego Remmeli ülestõusmispühade läkituse. Nüüd lauldakse "Kuulge taevatemplis hüüdu..." Pärast teateid ja tervitusi võetakse üles ohver ning lauldakse "Kõik kiitke Jeesust..."

Anne Lepik teeb alguspalve

Erli Lepik loeb luuletusi

Pastor Joosep Tammo kõneleb Jo 20:1-9 põhjal Maarja Magdaleena, Peetruse ja Johannese üllatusest tühja haua juures.

Maarja Magdaleena, Peetruse ja armastatud jüngri mõtted ja tunded sellel hommikul pole võrreldavad meie omadega. Nad ei laulnud kiituslaule ega lugenud evangeeliume. Kõik, mis nendega juhtus oli etteaimamatu, "sest nad ei teadnud veel Kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma" (s.9).
"Tulge ja vaadake", nende sõnadega oli Jeesus oma esimesed jüngrid enda ümber kogunud (Joh 1:39). Tõepoolest nad olid palju koos Jeesusega näinud, kuid sellel hommikul haigutas neile vastu vaid tühi haud. See oli valu ja küsimusi tekitav tühjus. Nad reageerisid sellele väga erinevalt. Maarja Magdaleena ütleb Peetrusele: "Me ei tea, kuhu nad on ta pannud." Kuigi Johannes jõuab hauale enne, astub Peetrus just "peatunnistajana" alla hauda, et nii öelda ametlikult kindlaks teha, mis tegelikult oli juhtunud. Ta leiab surilina ja higirätiku üllatavalt korrapäraselt kokkupanduna. Kuid neist reliikviatest ei piisa toimunu mõistmiseks. On vaja veel midagi. Nii kujuneb just armastatud jüngrist tegelik "usutunnistaja". Ta tuleb Peetruse järel, "näeb ja usub". Silmadega näeb ta vaid hauatühjust, kuid armastava südamega Ülestõusnut!
Me oleme oma positsioonilt ja võimalustelt Johannesele kõige lähemal. Usk ja isiklik suhe oma Õnnistegijaga aitavad meidki mõista, et ka meie haud on pärast ristimist tühi. Apostel Paulus ütleb: "Me oleme koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on üles äratatud surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus." Ro 6:4 Usu läbi on tänasest päevast saanud meie kõigi ülestõusmise püha.


Pärast lõpupalvet lauldakse "Üles tõusnud..." ja võetakse vastu ülestõusmispühade õnnistus.


Pealelõunal on pastor koos abikaasaga ja Jaan Puusagiga
kutsutud koguduse juhatuse esimehe Peeter Lepiku koju lõunale.

Pereema Anne Lepik on valmistanud tõelise peolaua.

22/04/2011

Suur-Reede, 22.aprill 2011.a.

"Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes,
kuulsin ma hüüdvat: "Sellele, kes istub troonil, ja Tallele -
õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti!"" Ilm 5:13

Seekord langesid Suur-Reede ja "Maa päev" kokku.
Looduskaitse aktivistid kogunesid kiriku lähedal üle tee, et oma demonstratsiooni alustada.

Kogudus aga tuli, et mõelda oma Õnnistegija Jeesuse Kristuse kannatuste ja surma tähendusele kaasaegses maailmas. Alguseks lauldi " Oh mis armastuse meri..." ja "Oh Jeesus Sinu valu...". Astrid Kirves tegi alguspalve. Järgnes Jeesuse Kristuse kannatusloo kuulamine vaheldumisi kannatusaja lauludega: "Ma tean, et Õnnistegija..." , "Mis oled Sina, armas Jeesus teinud...", "Taevas ja maa, oh leina ja kaeba...", "Su risti varjus Jeesus..." ja "Ma tahan laulda Päästja armust..."

Astrid kirves teeb alguspalve

Pastor Joosep Tammo kõneles Jh 19:17-16 põhjal Jeesuse Kristuse risti tähendusest.

Suur-Reede asetab meie silme ette Jeesuse Kristuse kannatuse ja ristisurma. Jumala Poeg antakse inimeste kätte. – Nad saadavad teda ühest kohtust teise, nad löövad ja sülitavad talle näkku, nad asetavad talle okaskrooni pähe, nad võtavad ta riided, pilkavad teda, nad peksavad ja lasevad tal oma risti kanda hukkamispaigale. Nad hukkavad ta ja jätavad keha maailmale vaadata. Nii ta ripub seal, koos kõigi maailma kannatajatega.

Mis tähendus on ristil meile? - John Henry Newman kirjutab: "Küsigem endalt: mis on selle maailma kristliku seletuse tõeline võti? Mida on Jumal meile andnud, mille järgi me võiksime seda maailma hinnata ja mõõta? See on Jumala Poja ristilöömine. Tema rist annab igale asjale, mida me näeme, kõigile, meie heaolule, meie eelistele, meie väärikusele, meie naudingutele õige hinnangu. Tema rist on andnud mõtte katsumuste ja kiusatuste ning kannatuste vahelduvale voole. Issanda rist on kokku toonud ja üksteisest sõltuvaks teinud kõik, mis näib vastuolus olevat."

Õed ja vennad, üksnes risti valguses näeme maailma ja inimesi õieti. Me näeme selle maailma kurjust, kuid samas näeme ka seda, mis annab meie elule kõigest hoolimata mõtte. See on Jumala ennastohverdav armastus. See on Jumal, kes meiega tuleb isegi surmavalda. Ta tuleb ka kõige kohutavamatesse alandustesse ja üksindusse.

Jeesuse Kristuse rist ütleb meile, et me ei tohiks kunagi ei Jumalale ega kaasinimestele kannatusi valmistada. Ta kutsub meid seisma kõigi kannatajate poolel iseenda ja nendegi risti kandes. Ärgem unustagem, et ülestõusmise hommikul on see rist tühi, et saaks tõusta igavese elu päike.


Seejärel lauldi "Tee Ketsemani aiast..." ja võeti osa Püha Õhtusöömaja lauast.


Pastor Joosep Tammo õnnistab leiba.

Pärast lõpupalvet lauldi "Õudse mäekünka peal..."

21/04/2011

Vaikse nädala sündmusterohke algus

Vaikne nädal polegi alati nii vaikne,
see peidab endas kevadisi kohtumisi.

Tee vaiksesse nädalasse on alanud.

Esmaspäev algab naisringi koosolekuga


Nagu alati on õed katnud kohvilaua

Pastor Joosep Tammo räägib oma emast Selma Tammost.

Kolmapäeval on Sõrvest pärit Alice Nõmme 89. sünnipäev
Valdur Nõmme, Aime Tammo ja Alice Nõmme

Suure neljapäeva hommiku vaade Põhja Burnabyle.

Täna on Veera Tamme 95. sünnipäev
Veera Tamm koos oma õe Rita Keldriga

Erli Lepik õnnitleb Veera Tamme naisringi poolt

Peolaud

Suure sünnipäeva tordiküünlad saavad ühisel jõul ära puhutud.
Sünnipäevalaps koos pojatütre ja pojaga aitavad kaasa.

Veera Tamm, Rita Kelder ja Jaan Tamm

Sünnipäevalapse õepoeg oma abikaasaga ja pojanaine.

Täna saab pere kasski rohkem kui tavaliselt silitusi.

18/04/2011

Pühapäev, 17. aprill 2011.a.


"Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele,
keset kogudust ma tahan kiita Sind."
Ps 22:23

Igal neljapäeval kogunetakse koguduse Piiblitundi, kus arutletakse Vana Testamendi tekstide üle. Seekord oli taas vaatluse all Kümme Käsku.

Koguduse piiblitund

Kevad on nii kaugel, et pastor Joosep Tammo saab koguduse liikmeid juba rattaga külastada.

Palmipuude püha teenistuse alguseks laulab kogudus "Nüüd haljendage palmid..." ja "Sind, Issand, täna kiidab..." Alguspalve teeb Andres Kirves. Seejärel lauldakse "Hosianna laulame..." ning Palmipuude pühadele kohase sõnumi ütleb Erich Tõkke. Sellele järgneb ühislaul "Jeesus, Jeesus, oh see nimi..." Täna on Vancouveri linnas traditsiooniline 10 km Päikse Jooks (Sun Run), millest võtab osa 50 000 inimest. Meie kogudust esindavad Anne Lepik, Thomas Kirves ja Lemm Proos Rootsist. Anne Lepik jõuab pärast jooksu veel jumalateenistusele ja räägib oma muljetest.
Paljud kogudused jooksid oma reklaamsärkidega. Järgmisel aastal võiks mõelda ka sellele.
Pärast päikselisi Palmipuudepühade jooksu mõtteid lauldakse ühiselt "Kui kuldne päiksekiirgus sa..." ja "Kui õnnis ma Jeesuses olen..." ning pannakse kokku ohver jumalariigi töö heaks.

Pastor Joosep Tammo asetab Palmipuude pühade puhul Piiblile palmioksa.

Andres Kirves teeb alguspalve

Erich Tõkke kõneleb Palmipuudepühade vaimustusest

Anne Lepik jagab "Päikese jooksu" muljeid.

Pastor Joosep Tammo jutlustab

Pastor Joosep Tammo jutlustab "Teistsugusest kuningast" Mt 21:1-9 põhjal:

Vaikse nädala sündmused ei kirjelda ainult Jeesuse, vaid ka meie saatust. Meie elus on suuri pidupäevi, kus meid õnnitletakse saavutuste puhul ja tuuakse kauneid lilli, meid ümbritsevad sõbrad ja töökaaslased. Kuid neile järgneb sageli "vaikne nädal", kus me oleme üksi silmitsi oma valu ja surmaga. Kõik see kõneleb elu muutlikkusest.
Kui Jeesus hakkas rääkima oma minekust Jeruusalemma ja eelseisvatest kannatustest ning surmast, siis on öeldud, et "esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda." Jh 12:16 Sama võib öelda ka Palmipuudepühade sündmuste kohta. Messias tuleb, kuid ta ei tule poliitilise Messiana, vaid ennastohverdava armastuse Kuningana. Ta tuleb emaeesli sälu seljas, Jumala Sulasena, et pesta oma jüngrite jalgu ja puhastada tempel.
M.Luther on oma 1528. a. jutluses öelnud: "Täna ei ratsuta Jeesus eeslil, vaid veelgi vaesemalt, ta tuleb nimelt oma sõna läbi." Kuulakem mõnda oma Kuninga sõnadest: "Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!" Mt 5:44j - "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!" Mt 11:28 - "Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!" Mt 20:28 - "Kes mind tahab järgida, see salaku iseennast ja võtku oma rist enese peale ja järgigu mind."
Nende ja teiste sõnade läbi puhastab Jeesus täna meie südame templit vaiksel nädalal. Teekond Õlimäe veerult ülestõusmise hommikusse tuleb meilgi käia! Valvake ja paluge! Jeesuse teekond läbi selle maailma Uude Jeruusalemma on ka meie teekond!

Pärast lõpupalvet lauldakse: "Kuningas, Kristus on Kuningas..."


Anne Lepik särab "Päikese jooksu" päikest.

11/04/2011

Pühapäev, 10.aprill 2011.a.


"Ma ootan Issandat, mu hing ootab,
ja ma loodan tema sõna peale."
Ps 130:5

Kevad ehib Vancouverit õieiluga

Reedel külastas pastor J.Tammo vend Andres Rebast Põhja -Vancouveris Lions Gates Hospidalis, kus vend töötab haiglakaplanina. Oli hea kuulda, et vend on leidnud siin oma kutsumuse ja võimaluse aidata abivajajaid ning tunnistada Issandast.

Haiglakaplan Andres Rebane oma töökabinetis

Andres Rebane ja Joosep Tammo haiglakabelis

Reede õhtul toimus perekond Tammode juures järjekordne "noorte" piiblitund. Teemaks: "Mis keeles räägib Piibel?"

Pilt kodusest piiblitunnist

Villi tütrega

Laupäeva hommikul külastasid Aime ja Joosep Tammo Vinkide kodu.

Pühapäev algas taas vihmaselt, kuid kevadist südamesoojust jätkus ka seekord Ühendatud Baptistikoguduse kirikusse.
Alguseks lauldi "Püha vaikne rahu..." ja "Sind lauluga kiidame..." Seejärel tegi alguspalve Jaan Lepik. Järgnes ühislaul: "Mina usun..." Kodu-Eestist tervitas Jaan Puusaag. Lauldi "Sind armastan Jeesus...", "Mu Jeesus, mu Päästja nii auline on...", "Su nimi on hädas mu abi..." ning pandi kokku ohver Jumalariigi töö kasuks.

Anni Lepik koos poja Jaan Lepikuga.

Rosette Stamm, Jaan Puusaag ja Erich Tõkke

Pastor Joosep Tammo jutlustas "Oleviku usust..." Jh 11:20-27
Möödunud pühapäeval me kuulsime sündinud pimeda tervendamisest. Enne selle ime toimumist esitasid jüngrid Jeesusele küsimuse: miks see inimene on pimedalt sündinud? Jeesus aga suunas nende pilgud "miks" küsimustelt Jumala võimalustele. Tänases evangeeliumis kõlab see "miks" küsimus Marta suust etteheitena: "Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud." Järgnev vestlus toob esile meiegi usu probleemid. Vahel me oleme mineviku usku. Issand, kui Sa oleksid varem tulnud, siis asjad oleksid lahenenud, aga nüüd pole midagi võimalik enam teha. Vahel me oleme tuleviku usku. Viimsel päeval lahenevad lõpuks kõik probleemid, aga praegu on see võimatu. Jeesus aga otsib oleviku usku. Ta elab kaasa meie rõõme ja leinasid. Ta ärritub meie uskmatusest ja nutab koos meiega. Ta on nagu arst, kes ise on haavatud, kuid ikkagi aitab abivajajaid.
Ime sünnib, Laatsarus äratatakse üles. Sellest imest räägib rahvahulk Palmipuudepühal, kui hüütakse: "Hosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Iisraeli Kuningas!" Kuid alles ülestõusmise hommikul omandab see ime meie kõigi jaoks isikliku ja olevikulise tähenduse. Siit alates me mõistame Jeesuse sõnu: "Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb."
Kallid õed ja vennad, oleviku usk on usk ülestõusmisse! Me elame ja sureme surmatantsu keerus, kuid tänu haavatud arstile - Jeesusele Kristusele - on meie elu võit surma üle. Selles usus jätkame maist teekonda, kuni paistab igavene hommik! Selles usus lahkume me Laatsaruse haualt, et kõndida igavese elu teed.

Pärast lõpupalvet lauldakse "Jumala Poeg, kel nimeks Jeesus..."


04/04/2011

Pühapäev, 3. aprill 2011.a.


"Issand on mu karjane,
mul pole millestki puudust."
Ps 23:1

Kevadhommikud on veel jahedad

Möödunud nädala suursündmuseks oli Herbert Kirvese 85. sünnipäev.
Sünnipäevalaps koguduse lillega kaunistatud peolaua taga.

Kevad on tõesti käes.
Kanada hanigi mõtleb, kuhu oma pesa selles suures linnas teha.
Jumala lastel seda muret pole. Jumala koda kutsub oma soojuse ja emakeelse lauluga igal aastaajal Jumalat kiitma ja tänama.

Jumalateenistuse alguseks laulab kogudus: "Tahan alata Sinuga Jeesus..." ja "Kui kaunis on Sind ülista..." Alguspalve teeb Anne Lepik. Seejärel lauldakse "Kui olen ise nõder..." Südame ja mõistuse vahekorrast räägib Villi Vink. Sünnipäevalapsele Herbert Kirvesele lauldakse "Vii Sina mind mu Õnnistegija..." Nüüd pannakse kokku ohver ja lauldakse "Kui mul oleks kõik..."

Anne Lepik teeb alguspalve.

Villi Vink tunnistab.

Pastor Joosep Tammo jutlustab täna sündinult pimeda tervendamisest Jh 9:1-9 alusel:

Õed ja vennad, me elame paljude küsimuste maailmas. Meid ümbritsevad õnnetused, looduskatastroofid, haigused, sõjad või muud saatuselöögid. Kõik need tekitavad küsimusi. Vahel aga kohtame lihtsalt pimedat kerjust ning tahtmatult kerkib meiegi huultele jüngrite küsimus: "Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?" Jeesus näeb aga selle olukorra põhiküsimust selles, kuidas Jumala võimalused saaksid selle mehe elus avalikuks.
Jüngrite küsimus on inimlik - süü jagamise küsimus. Jeesus otsib aga Jumala võimalusi! Milliseid küsimusi esitame meie elu keeruliste väljakutsete palge ees? Kas on midagi, mis takistab meil nägemast Jumala plaane iseenda, oma pere ja ühiskonna elus?
Eelmisel pühapäeval kuulsime, kuidas Jeesus ütles Jaakobi kaevul Samaaria naisele: "Kes iganes joob seda vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks." Jh 4:14 Tänase evangeeliumi põhjal võiks öelda: "Kes iganes peseb oma silmi allikas, mille juurde Jeesus teda juhib, hakkab nägema elu Jumala valguses!" Õed ja vennad, me oleme päästetud ja ristitud, me oleme Taevariigi kodanikud. Elagem siis Jumala võimaluste valguses!
Palugem: Issand, valgusta meie silmi, et võiksime elada Jumala võimalustele kohast täisväärtuslikku elu!

Pärast jutlust lauldakse: "Päästja juurde tahan jääda..."

Jeesus Kristus ütleb: "Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses,
vaid tal on elu valgus." - Paistku uue lepingu - Jeesuse Kristuse ennastohverdava
armastuse valgus, meie teele!

Pärast lõpupalvet lauldakse: "Ma mõtlen siin alati taeva peal..."